Thông tư 45/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 12/05/2017 quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản

23/06/2017 Lượt xem: 101

Thông tư này quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật đấu giá tài sản.

Tài liệu: 

Tin liên quan