Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14

24/03/2017 Lượt xem: 55

V/v quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, đấu giá viên, tổ chưc đấu giá tài sản, thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản, xử lý vi phạm, hủy kết quả bán đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại, quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩ Việt Nam;

Quốc Hội ban hành Luật đấu giá tài sản quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, đấu giá viên, tổ chưc đấu giá tài sản, thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản, xử lý vi phạm, hủy kết quả bán đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại, quản lý nhà nước về bán đấu giá tài sản

Tin liên quan