Nghị định số 62/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 16/05/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản

23/06/2017 Lượt xem: 64

Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản về cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên; hình thức đấu giá trực tuyến; đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành

Tài liệu: 

Tin liên quan