Danh sách các tổ chức bán đấu giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

24/03/2017 Lượt xem: 360
Về việc danh sách các tổ chức bán đấu giá được phép cung cấp dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội

Sở Tư pháp thành phố Hà Nội ban hành danh sách các  tổ chức bán đấu giá được phép cung cấp dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội (Số liệu được cập nhật đến ngày 31/12/2016)

Nguồn: http://sotuphap.hanoi.gov.vn/Portalview/chitietthongbao.aspx?portalid=1&idtb=162

Tin liên quan