THÔNG TƯ 48 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thứ sáu, ngày 23/06/2017
Thông tư này quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 66 của Luật đấu giá tài sản.
Thứ sáu, ngày 23/06/2017
Nghị định này quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản về cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên; hình thức đấu giá trực tuyến; đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật đấu giá...
Thứ ba, ngày 11/04/2017
Quyết định số số 04/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 do UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thứ sáu, ngày 24/03/2017
Về việc danh sách các tổ chức bán đấu giá được phép cung cấp dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội
Thứ sáu, ngày 24/03/2017
V/v quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản, đấu giá viên, tổ chưc đấu giá tài sản, thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản, xử lý vi phạm, hủy kết quả bán đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại, quản lý nhà nước...
Thứ sáu, ngày 24/03/2017
Về việc thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Thứ sáu, ngày 24/03/2017
Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.
Thứ sáu, ngày 24/03/2017
Nghị định 17/2010/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 04/03/2010 quy định về bán đấu giá tài sản.
Thứ sáu, ngày 24/03/2017
V/V HƯỚNG DẪN MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ VÀ LỆ PHÍ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thứ bảy, ngày 18/03/2017
V/v ban hành một số quy định chung về quy chế bán đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc chu thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh